Zasady najmu sprzętu budowlanego
  • Home
  • Zasady najmu sprzętu budowlanego

Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa najmu.

Dokumenty niezbędne do realizacji umowy najmu sprzętu budowlanego :

Przedsiębiorcy :

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
  • upoważnienie do podpisywania dokumentów
  • dwa dokumenty ze zdjęciem osoby odbierającej sprzęt

Osoby prywatne:

  • 2 dokumenty ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania (np. dowód osobisty i prawo jazdy)
  • potwierdzenie adresu zameldowania (np. rachunek za energię elektryczną, czynsz, gaz, telefon).

Kaucja jest wpłacana w postaci gotówki. Na miejscu wypożyczający może zwiększyć kaucję dla klienta bez podania przyczyny lub odmówić wypożyczenia bez uzasadnienia. Zwrot kaucji następuje po zdaniu sprawnego urządzenia oraz oddaniu kopii umowy najmu.

Stawka za weekend piątek 16.00 do poniedziałek 9.00 liczona jest jako 1,5 stawki dobowej.
Wynajem sobota 9.00 – 13.00 zwrot w poniedziałek do 9.00 liczone jako jedna doba.
Świąt nie wliczamy w koszt najmu.


§1 PRZEDMIOT NAJMU

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy wymienione w dokumencie Protokół Przekazania Maszyny i narzędzia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym będące przedmiotem najmu.
2. Przekazanie w najem urządzeń budowlanych następować będzie na podstawie dokumentu pt. ”Protokół Przekazania Maszyny” podpisanego przez osobę upoważnioną przez Najemcę i zawierającego: wyszczególnienie sprzętu, stawkę dobową czynszu, okres najmu, kwotę kaucji.
3. W przypadkach określonych w regulaminie wydanie sprzętu budowlanego następuje po uiszczeniu stosownej kaucji.
4. Wynajmujący udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wyda Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem , w miejscu wskazanym w Protokole Przekazania sprzętu. Na zmianę miejsca używania oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać zgodę Wynajmującego. Wynajmujący uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie. Koszt dostarczenie urządzenia budowlanego do czynności serwisowych pokrywa Najemca.
2. Wynajmujący ma prawo kontroli Najemcy celem sprawdzenie czy używa najęte rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem i umową oraz czy sprzęt budowlany jest należycie zabezpieczony.
3. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiada za wszelkie szkody jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nie leżących po stronie Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież lub utracenie przedmiotu najmu nawet w przypadku gdy nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie.
4. Wynajmujący dokonuje na własny koszt naprawy i usuwa awarie przedmiotu najmu powstałych w następstwie wad fabrycznych przedmiotu najmu jak również zużycia przedmiotu najmu przy jego prawidłowej eksploatacji. W sytuacjach powstania awarii przedmiotu najmu z winy Najemcy koszty napraw i usuwania awarii obciążają Najemcę. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych oraz robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Najemca poniesie pełne koszty usunięcia usterki lub uszkodzenia na podstawie rachunku wystawionego przez Wynajmującego. Naprawy przeprowadza wyłącznie Wynajmujący.
5. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego tj. w dniu stwierdzenia usterki, zniszczenia, kradzieży lub innej utraty wynajętego sprzętu powiadamiania Wynajmującego o zaistnieniu powyższych okoliczności.
6. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, w dniu stwierdzenia kradzieży najętego sprzętu, powiadomienie organów ściągania o jej zaistnieniu.
7. Najemca nie dokonuje żadnych zmian w przedmiocie najmu, w szczególności Najemca nie może montować nowych ani wymieniać jakichkolwiek części zamiennych w  wynajętym sprzęcie ani montować dodatkowego osprzętu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie powstałe na skutek nieuzgodnionych modyfikacji sprzętu, obniżenie wartości rzeczy lub koszty przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego.


§3 CZYNSZ NAJMU I PŁATNOŚCI


1. Podstawową jednostką rozliczeniową jest stawka dobowa określana jako okres od momentu podpisania umowy najmu przez Najemcę do tej samej godziny dnia kolejnego ( wyłączając niedzielę).
2. Najemca upoważnia wynajmującego do wystawienia faktur bez swojego podpisu.
3. Wynajmujący wystawia fakturę zbiorczą za najem sprzętu w połowie każdego miesiąca oraz ostatniego dnia każdego miesiąca lub w chwili zwrotu sprzętu, jeżeli okres najmu był krótszy. Wynajmujący jest też uprawniony do wystawienia faktury w przypadku obowiązku Najemcy zwrotu kosztów naprawy sprzętu, transportu sprzętu, obowiązku zapłaty wartości odtworzeniowej sprzętu, kosztów ekspertyzy biegłego oraz zapłaty innych należności na podstawie niniejszej umowy
4. W przypadku wystąpienia usterki w wynajętym sprzęcie do okresu naliczania czynszu nie wlicza się czasu od momentu jej zgłoszenia do chwili wykonania przez Wynajmującego naprawy. W przypadku gdy Wynajmujący udostępnił zastępczy sprzęt do okresu naliczania czynszu nie wlicza się  czasu od momentu zgłoszenia usterki do chwili udostępnienia zastępczego sprzęt.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest dokument Protokołu Przekazania Maszyny, dokumentacja dotycząca awarii i obowiązków odszkodowawczych, a po zakończeniu najmu sprzętu dokument zwrotu maszyny.
6. Termin zwrotu narzędzia ustalony w Protokole Przekazania Maszyny można przedłużyć jedynie za zgodą Wynajmującego czyniąc to na min. 1 dzień przed upływem terminu zwrotu. Samowolne przedłużenie okresu najmu lub zwrot po wygaśnięciu umowy skutkuje naliczeniem przez Wynajmującego naliczeniem 200% stawki dobowej.
7. Najemca zobowiązany będzie do dodatkowej zapłaty w przypadku zwrotu zabrudzonego sprzętu gdzie Najemca zostanie obciążony kosztami jego czyszczeni wg. Cennika Wynajmu


§4 INNE POSTANOWIENIA

1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia najętego sprzętu  niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą podpisania dokumentu Protokołu Przekazania Maszyny i odbioru przez niego sprzętu.
2. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe na wskutek prac prowadzonych przy użyciu wynajętego sprzętu ponosi Najemca.
3. Skutki uszkodzeń, awarii, i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu budowlanego oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
4. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy, a w przypadku gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą , a w szczególności obowiązany jest zwrócić w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego, wartość odtworzeniową uszkodzonego sprzętu rozumianą jako aktualną cenę maszyny o podobnym zużyciu i roku produkcji.
5. W przypadku kradzieży lub innego zniszczenia wynajętego sprzętu Najemca zobowiązany jest do zwrotu wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego oraz odszkodowania za pozostałe szkody wyrządzone Najemcy.
6. Jeżeli w czasie trwania najmu przedmiot najmu został zniszczony lub utracony, a w przypadkach o których mowa w paragrafie 4 ust. 4 i 5 umowy, Wynajmujący jest upoważniony do naliczania wobec najemcy opłaty w wysokości równej stawce czynszu jaki był opłacany za najem danego sprzętu do czasu zapłaty przez Najemcę wartości odtworzeniowej sprzętu określonej w paragrafie 4 ust. 4 i 5 umowy.
7. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddawać najętego sprzętu w podnajem lub do używania innej osobie. W przypadku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem oddania sprzętu w podnajem lub do używania innej osobie odpowiedzialny będzie za jego utratę lub uszkodzenie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
8. Strony zastrzegają sobie prawo oceny technicznej zwróconego sprzętu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy Oddział NOT, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia sprzętu.
W przypadku ustalenia że uszkodzenia powstały z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Najemca koszty dokonanej prze biegłego oceny technicznej w całości obciążają Najemcę.
9. Najemca ma prawo do przedłużenia okresu najmu określonego w zamówieniu po uzyskaniu stosownej zgody Wynajmującego oraz do zwrotu sprzętu w terminie wcześniejszym niż przewidywany termin zwrotu określonego w Protokole Przekazania Maszyny.  
10. Najemca dokonuje zwrotu maszyny z ilością paliwa pozwalającą na uruchomienie i sprawdzenie  przedmiotu najmu przez Wynajmującego.


§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony dołożą wszelkich starań do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy.
W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przed sądem, Wybór sądu należy do Wynajmującego z wyjątkiem Najemcy będącego konsumentem.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną częścią umowy jest „Regulamin Wypożyczalni” z którym Najemca zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy i w pełni akceptuje jego treść.
5. Umowę niniejszą sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty  wypożyczalni narzędzi w Będzinie, wypożyczalni w Czeladzi, wypożyczalni sprzętu budowlanego w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Katowicach.