Polityka prywatności
  • Home
  • Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Wypożyczalnia.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRORENTAL Tomasz Kaczer z siedzibą w Będzinie przy ul. Wolności 22, NIP 9492234724, REGON 241353298

2.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po zawarciu Umowy, zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, umożliwienia kontaktu pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą i działaniami reklamacyjnymi.

4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5.Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres jednego roku od dnia rozwiązania Umowy.

6.Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

9. Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na: – dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu) – zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego sprzętu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży.